Home > Team > Badagaon (Tikamgarh)

JSS Team

JSS Gents Club
Designation
Name
President Shri. Vaid Rishabh Kumar Ji Jain (Navneet).
Secretary Shri. Dhnanjay Kumar Jain.
Treasurer Shri. Sanjay Jain Dunda (Teacher).

JSS Ladies Club
Designation
Name
President Smt. Sunita jain
Mantri Smt. Asha jain
Treasurer Smt. Kamla jain
Learning Centre Staff

Designation Name Mobile No.
Center Incharge Mr. Vinod Jain 9754316255
Teacher Mr. Nitesh Jain 9009205440
Teacher Ms. Rakhi Jain 8959926183
Teacher Ms. Kamna Jain 7828547923
Reliver Mr. Suresh Jain 9752147572