Home > Board of Directors

Board of Directors - Jain Shiksha Samraddhi

Jawahar Lal Jain- Secretary

Born on Aug. 1, 1951, M.A. (Hindi & Sanskrit).
 
Renowned Social Worker-
 
  • Distt. Convener – Dharma chakra Pravartan (1975), Teerath Vandana Rath Pravartan (1980), Sravanbelgola Rath Pravartan (1994), Bhartiya  Jain Sangathana,  Pune ( 2011 on wards) .
  • Chief Convener- Sri Sammed  Shikhar ji Rath  Pravartan (1995 to 1997)
  • Founder Secretary- Sri Sammed Shikhar Ji Vikas Samiti, DJMS.
  • National Orgarvising Secretary ( Nov. 2008 to March 2012)
  • Sanrakshak – Uttaranchal DJMS.