Home > Team > Buxwaha (Chhatarpur)

JSS Team

JSS Gents Club
Designation
Name
President Shri.Mulayam Chand Jain Malaiya
Secretary Shri.Dilip Kumar Jain
Treasurer Shri.Vinod Kumar Jain

JSS Ladies Club
Designation
Name
President Smt. Asha Singhai
Mantri Smt. Savita Jain
Treasurer Smt. Kavita jain
Treasurer Smt. Savita jain
Learning Centre Staff

Designation Name Mobile No.
Center Incharge Ms. Arti Papa-8516908172, A-9584833035
Teacher Mr. Pankaj Jain 8349177138
Teacher Mr. Sanat Kumar Jain 7898836139
Teacher Ms. Reena Jain 8878914961
Teacher Ms. Avni Jain 7898006085