Home > Team > Shanti Vihar & Panchyati Mandir

JSS Team Shanti Vihar

JSS Gents Club
Designation
Name
President Shri. Sunil Kumar Jain Ramtoria
Secretary Shri.Manish Kumar Jain Shastri
Treasurer Shri Dinesh Kumar Jain Shah

JSS Ladies Club
Designation
Name
President Smt. Pushpa jain, Smt. Anjana jain
Mantri Smt. Rachna Seth
Treasurer Smt. Ayushi Jain
Director Smt. Ragini Jain

Learning Centre Staff


Designation Name Mobile No.
Center Incharge Mr. Abhishek Jain 9424459635,A-7354776466
Teacher Mr. Priyanka Jain 9685449239
Teacher Smt. Pratima jain 9425883092
Teacher Ms. Ruchi Jain 7583010366
Reliver Smt Seema, Mr. Arvind Kumar Jain, Smt. Neeta Bharti 8517002764, 7691981041

JSS Team Panchyati Mandir

JSS Gents Club
Designation
Name
President Shri. Ajit Kumar Jain
Secretary Shri. Abhay Kumar Jain
Treasurer Shri Yogesh Jain Samaiya

JSS Ladies Club
Designation
Name
President Smt. Kamla jain
Mantri Smt. Raksha jain
Treasurer Smt. Ruchi Jain
Learning Centre Staff

Designation Name Mobile No.
Center Incharge Nidhi Ashok Kumar Jain 9907712825
Teacher Ms. Swati Jain 7509680416
Teacher SMs.Muskan Jain 8109129458
Teacher Ms. Jyoti Rajendra Jain 9406920516
Reliver Ms. Deepa Jain 9984591368
Reliver Ms. Pratibha Jain 7869795851
Reliver Ms. Kirti Jain 8878534826